นโยบายของ IA MALL

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การซื้อสินค้า (สินค้า) ทั้งหมดจากบริษัท ไอเอมอลล์จำกัด (บริษัท) รวมทั้งบนเว็บไซต์จะใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ผู้ซื้อทุกคนที่ใช้บริการเว็บไซต์และบริการการสั่งซื้อทางเว็บไซต์ (บริการ) จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อความที่ลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

ข้อ 1 รายละเอียดการบริการ

   1.1 ลูกค้าจะซื้อสินค้าตามที่ปรากฏในเว็บไซต์โดยใช้บริการภายใต้บังคับข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ (โดยไม่จำกัดเฉพาะรายละเอียดเฉพาะเทคนิค ราคา วันส่งมอบสินค้าและคำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ด้วยลักษณะของสินค้า ธุรกิจของลูกค้าหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กำหนดโดยไอเอมอลล์ หรือด้วยดุลยพินิจของผู้ผลิตเดิม หรือของไอเอมอลล์ สินค้าบางประเภท อาจถูกถอดออกจากการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนล่วงหน้า

   1.2 การบริการดังกล่าวจะจัดให้ภายในประเทศไทย ยกเว้นพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ โปรดติดต่อสอบถามพื้นที่บริการได้โดยตรงกับบริษัทฯ

ข้อ 2 การสั่งซื้อสินค้า

   2.1 คำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลเมื่อไอเอมอลล์ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ณ สถานที่ตั้งของไอเอมอลล์ หากไอเอมอลล์ไม่สามารถได้รับคำสั่งซื้อเนื่องจากมีปัญหากับบริการทางโทรคมนาคมใดๆ หรือรายละเอียดใดๆ ที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อขาดหายไป คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถือว่ามีผล ในกรณีนี้ ไอเอมอลล์จะไม่รับผิดชอบในประการใดที่ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

   2.2 โปรดทราบว่า ไอเอมอลล์อาจเรียกร้องจากลูกค้าซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเกี่ยวกับคำร้องขอของลูกค้า

ข้อ 3 ข้อผูกพันเกี่ยวกับการใช้สินค้า

ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้สินค้า ไอเอมอลล์จะไม่รับผิดในประการใดๆ สำหรับความเสียหายที่ลูกค้าได้รับที่มีสาเหตุมาจากความผิดของลูกค้าในการใช้หรือการเลือกสินค้าโดยลูกค้า ลูกค้าจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันไอเอมอลล์และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและตัวแทน จากและต่อความรับผิดใดๆ ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ ค่าทนายความที่เหมาะสม) จากสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

   3.1 สินค้าจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การผลิตทั่วไปใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในอุตสาหกรรม (การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป) โปรดทราบว่าการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปไม่ได้รวมถึงการใช้ใดๆ ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่มีวัตถุประสงค์ในการขนส่งมนุษย์ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะ หรือเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรคมนุษย์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

   3.2 สินค้าจะไม่ใช้ในอุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทหาร เช่น อาวุธหรือสรรพาวุธ

   3.3 สินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป (หรือบางส่วน) จะไม่นำมาใช้ในการส่งออกไปหรือขายให้กับประเทศใดๆ นอกประเทศไทย

   3.4 ไอเอมอลล์ให้บริการด้วยเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้าสั่งซื้อและใช้สินค้าด้วยความรับผิดชอบของลูกค้าเองและปฏิบัติตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มีรายการในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลจำเพาะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้งาน เงื่อนไขในการใช้งาน แบบร่างและข้อมูลอื่นๆ ของสินค้า และการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ หรือคำอธิบายอื่นๆ ในเอกสารหรือฉลากที่มาพร้อมกับสินค้า (หรืออุปกรณ์เสริม)

   3.5 สินค้าจะไม่ขายต่อให้กับบุคคลที่สาม รวมเข้ากับสินค้าที่เสนอให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป หรือที่ใช้ในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากไอเอมอลล์

ข้อ 4 จำนวนวันในการจัดส่ง สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

   4.1 ไอเอมอลล์จะขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหรือผู้จำหน่ายตามจำนวนวันในการจัดส่งสินค้าที่กำหนด (จำนวนวันในการจัดส่ง) ที่กำหนดไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ไอเอมอลล์อาจกำหนดจำนวนวันในการจัดส่งสำรอง ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น การปรับแต่งของสินค้า หรือการสั่งซื้อในปริมาณมาก) หรือขึ้นอยู่กับเวลาที่สั่งซื้อ

   4.2 สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสียจะตกไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบการขนส่งให้แก่ผู้รับขน หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะเรียกร้องเอากับผู้รับขน

   4.3 หากเวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารหรืออีเมล์ ทำให้เวลาที่ไอเอมอลล์ได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวจะแตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการส่งโทรสารหรืออีเมล์ ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบจะคำนวณจากเวลาที่บริษัทได้รับโทรสารหรืออีเมล์ดังกล่าว

   4.4 โปรดทราบว่าไอเอมอลล์อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างคำสั่งซื้อปกติ หากรายละเอียดใดๆ ในคำสั่งซื้อขาดหายหรือไม่ถูกต้อง

   4.5 จำนวนวันในการจัดส่งและวันที่เมื่อมีการส่งมอบสินค้าจริงให้แก่ลูกค้าจะแตกต่างกัน เมื่อสั่งซื้อสินค้าโปรดดูระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการส่งมอบตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์

โปรดทราบว่าสินค้าอาจจะไม่สามารถส่งมอบให้ภายในระยะเวลาการส่งมอบที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์เนื่องจากปัจจัยด้านการขนส่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจรติดขัด หรือการก่อสร้างถนน ช่วงเวลาในการส่งสินค้า (เช่น ระหว่างการจัดส่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดสิ้นปีของบริษัทและวันหยุดปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ หรือวันหยุดอื่น) สถานะสินค้าคงคลังของสินค้า หรือหตุอื่นใด และในกรณีนี้ไอเอมอลล์จะไม่รับผิดต่อลูกค้าในประการใดๆ

ข้อ 5 การส่งมอบสินค้า

   5.1 การส่งมอบสินค้าจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนหรือที่อยู่ที่กำหนดโดยลูกค้าในเวลาที่สั่งซื้อสินค้ากับทางไอเอมอล์

   5.2 สินค้าอาจจะไม่มีการส่งมอบหากไม่สามารถยืนยันชื่อบริษัทของลูกค้า ชื่อโรงงาน ชื่อสถาบันวิจัย ป้ายชื่อ หรือการตรวจสอบอื่นๆ ของลูกค้า

   5.3 หากส่งมอบสินค้า ณ สถานที่อื่นจากที่ลูกค้ากำหนด บุคคลผู้รับสินค้าจะต้องแสดงหลักฐานส่วนบุคคล เช่น ใบอนุญาตหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีนี้ รายละเอียด เช่น ที่อยู่ ชื่อและหมายเลขทะเบียนในใบอนุญาต หรือหนังสือเดินทางที่แสดงอาจจะมีการขอถ่ายสำเนาไว้)

ข้อ 6 การตรวจสอบ

   6.1 ภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยัน ชื่อ รหัสสินค้าและจำนวนสินค้า และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหาย ผิดรูปแบบ มีข้อบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ (รวมถึงหากข้อมูลจำเพาะของสินค้า ไม่เป็นไปตามที่ปรากฏไว้ในเว็บไซต์ หรือในกรณีเป็นคำสั่งพิเศษที่กำหนดไว้ในแบบร่างของลูกค้า) (รวมเรียกว่าข้อชำรุดบกพร่อง) ในตัวสินค้า หากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งไปยังไอเอมอลล์ภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า แล้วแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องจากการตรวจสอบ และรายงานรายละเอียดที่ระบุสาเหตุและสถานะของสินค้าดังกล่าว และส่งไปยังที่อยู่ของไอเอมอลล์ที่กำหนดไว้

   6.2 โปรดทราบว่า ไอเอมอลล์จะถือว่าสินค้าได้รับการตรวจสอบและได้รับรองโดยลูกค้าแล้ว หากไอเอมอลล์ไม่ได้รับการแจ้งภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

ข้อ 7 มาตรการสำหรับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

หากปรากฏจากการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ว่า สินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ ไอเอมอลล์จะตรวจสอบสินค้าดังกล่าว หากปรากฏชัดเจนแก่ไอเอมอลล์ว่าข้อชำรุดบกพร่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากไอเอมอลล์แต่เพียงผู้เดียว ไอเอมอลล์จะส่งสินค้าใหม่ทดแทนให้ทันที หรือหากลูกค้ากำหนดให้คืนเงิน ก็จะคืนเงินตามจำนวนเงินที่จ่ายโดยลูกค้าในส่วนของสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

ข้อ 8 การส่งสินค้าเกินจำนวน

ในกรณีที่ไอเอมอลล์ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเกินจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ และความผิดดังกล่าวมาจากไอเอมอลล์ ลูกค้าจะติดต่อไอเอมอลล์และส่งคืนสินค้าส่วนที่เกินนั้นให้กับไอเอมอลล์ทันที ในกรณีนี้ ไอเอมอลล์จะรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการคืนสินค้าส่วนที่เกิน ขอให้ลูกค้าเก็บรักษาสินค้าส่วนที่เกินให้อยู่ในสภาพเดิมและบรรจุภัณฑ์นับตั้งแต่ได้รับสินค้าดังกล่าว จนกระทั่งส่งคืนให้แก่ไอเอมอลล์

ข้อ 9 ภาษีที่ใช้

ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับเงินค่าภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ หากมี

ข้อ 10 การชำระเงิน

   10.1 ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าสำหรับสินค้าที่ซื้อและภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บ ด้วยวิธีการชำระที่กำหนดโดยหลังจากที่ชำระเงินทางช่องทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการแจ้งกลับมาที่ ไอเอมอลล์ เพื่อดำเนินการยืนยันการชำระเงิน โดยทำการแนบสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานยืนยันการชำระเงินอื่นๆให้กับทาง ไอเอมอลล์ ภายในระยะเวลา 1 วัน หลังจากที่ดำเนินการโอนเงินให้กับบริษัทแล้ว

ข้อ 11 การปฏิเสธไม่รับสินค้า

หากลูกค้าปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่สามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าด้วยเหตุผลที่เกิดจากลูกค้า (เช่นไม่มีผู้ใดตามที่อยู่เพื่อรับสินค้า) ไอเอมอลล์จะพิจารณายกเลิกสัญญาซื้อขายของสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ลูกค้าต้องชำระเงินเท่ากับราคาของสินค้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ ไอเอมอลล์

ข้อ 12 การสละความรับผิดเพราะเหตุสุดวิสัย

หากการส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือส่งไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ การยกเลิกโดยผ่านการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของไอเอมอลล์ไอเอมอลล์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่ไอเอมอลล์จะไม่รับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าดังกล่าวหรือส่งมอบสินค้าไม่ได้

ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

   13.1 ลูกค้าอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์หรือในนโยบายการยกเลิกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการขอยกเลิก ประเภทและปริมาณของสินค้า และปัจจัยอื่นๆซึ่งลูกค้าต้องติดต่อเข้ามาแจ้งยกเลิกกับทาง ไอเอมอลล์ โดยทางไอเอมอลล์จะพิจารณาให้ยกเลิกได้เป็นบางกรณี

ข้อ 14 การคืนและการเปลี่ยนสินค้า

   14.1 ลูกค้าอาจคืนหรือรับสินค้าทดแทนได้ ยกเว้นสินค้าดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้
      14.1.1 สินค้าที่ถูกเปิด หรือแกะออก หรือนำไปใช้แล้ว
   14.1.2 สินค้าที่เสื่อมคุณภาพหรือเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดในการใช้ของลูกค้า
   14.1.3 สินค้าที่ลูกค้าต้องการคืนเนื่องจากความชอบของลูกค้า เช่น สินค้าไม่เหมาะกับรสนิยมของลูกค้า (มีสีหรือลักษณะที่แตกต่างจากในเว็บไซต์)
   14.1.4 สินค้าที่มีรอยหรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า
   14.1.5 เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบสินค้า (โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการคืนสินค้าภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับสินค้า)
   14.1.6 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก
   14.1.7 สินค้าอันตราย
   14.1.8 หากมีข้อชำรุดบกพร่องหรือส่งสินค้าผิดที่มีสาเหตุมาจากไอเอมอลล์ไอเอมอลล์จะเปลี่ยนหรือยอมรับการคืนสินค้าที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า โปรดติดต่อไอเอมอลล์ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้าไอเอมอลล์จะตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายหรือการส่งมอบที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุมาจากไอเอมอลล์หรือไม่ และหากไอเอมอลล์รับทราบดังกล่าวไอเอมอลล์ยอมรับคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์จะเป็นความรับผิดชอบของไอเอมอลล์ หากไอเอมอลล์ไม่สามารถยืนยันสภาพของสินค้า ไอเอมอลล์อาจปฏิเสธการรับคืนสินค้า
   14.1.9 หากการคืนสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดของไอเอมอลล์ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือการคืนสต็อก (ดูนโยบายการยกเลิก) ที่เรียกเก็บต่อลูกค้า

ข้อ 15 การรับประกัน

   15.1 มาตรฐานการรับประกัน กล่าวคือการรับประกันทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวสินค้ากำหนดไว้ต่างหากในเว็บไซต์ (การรับประกัน) การรับประกันของไอเอมอลล์นี้แทนและไม่รวมการรับประกันอื่นๆ ของไอเอมอลล์ ผู้ผลิตสินค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การขาย หรือการบริการสินค้า (หรือส่วนใดๆ ของสินค้า) ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือที่ก่อขึ้นโดยประการอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในการซื้อขายได้ใดๆ และการรับประกันความเหมาะแก่วัตถุประสงค์หรือการใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้การรับประกันกับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องภายใต้การรับประกัน จะเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้า และลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้าที่กำหนดโดยไอเอมอลล์ต่างหาก โดยข้อชำรุดบกพร่องของสินค้าอาจจะไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เพราะสภาพ วันผลิต หรือข้อมูลจำเพาะของสินค้ามีปัญหา

ข้อ 16 การแก้ไขราคาและข้อมูลจำเพาะ

ไอเอมอลล์อาจพิจารณาระงับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ (การแก้ไข) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดราคา จำนวนวันขนส่ง ระยะเวลาการส่งมอบ และ/หรือข้อมูลจำเพาะการออกแบบสินค้า หากไอเอมอลล์ตกลงแจ้งให้ลูกค้าทราบการแก้ไขดังกล่าว ไอเอมอลล์จะเลือกเวลา สื่อ และวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแจ้งด้วยดุลยพินิจของตน หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว

ข้อ 17 ความเห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ไอเอมอลล์อาจแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การแก้ไข) และจะกำหนดการแก้ไขดังกล่าวไว้ทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของไอเอมอลล์ (หน้าเว็บไซต์สินค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไข) หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าเห็นชอบกับการแก้ไขดังกล่าว

ข้อ 18 อำนาจบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการทุกคน ลูกค้าต้องเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไข และเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างถ่องแท้ก่อนใช้บริการ โปรดทราบว่า หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดซึ่งกระทำแยกต่างหากระหว่างลูกค้ากับบริษัท (รวมถึงข้อตกลงใดๆ ในใบสั่งซื้อที่ลูกค้าใช้) ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจบังคับ

ข้อ 19 การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

   19.1 เมื่อลูกค้าดูข้อมูล หรือรับบริการ หรือที่คล้ายคลึงกันโดยการใช้เว็บไซต์ของไอเอมอลล์ (“บริการอินเทอร์เน็ต”) ลูกค้าทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเองและทำเช่นนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ และตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
   19.2 ไอเอมอลล์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและการบริการที่ให้ผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต แต่ทางไอเอมอลล์จะไม่รับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การสามารถใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความใหม่ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม หรือการได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ต่อสินค้า ข้อมูล และการให้บริการผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต เว้นแต่เกิดจากการกระทำผิดของไอเอมอลล์โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
   19.3 ไอเอมอลล์จะรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น การป้องกันการเปิดเผยข้อมูล แต่จะบอกให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลอาจเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย และไอเอมอลล์ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์
   19.4 ไอเอมอลล์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการไม่ส่งมอบจากการสั่งซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์) เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดของไอเอมอลล์โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
   19.5 บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในทางอื่นที่ไม่ใช่วิธีการใช้โดยปกติ

ข้อ 20 การหยุดให้บริการชั่วคราวและถาวร

ในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ไอเอมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

   20.1 หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) ไฟฟ้าล้มเหลวหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือความเสียหายต่อสายส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

   20.2 หากการส่งมอบสินค้าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การออกกฎหรือการยกเลิกกฎหมายหรือประกาศของทางรัฐบาล กรณีพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นใดอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

   20.3 หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

   20.4 หากไอเอมอลล์เชื่อโดยประการอื่นว่าการระงับหรือหยุดให้บริการเป็นสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับดำเนินการให้บริการ

ข้อ 21 การกระทำต้องห้าม

ลูกค้าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ขณะใช้บริการ

   21.1 กระทำการที่น่าจะหรืออาจจะเป็นการรบกวนการดำเนินการบริการนี้

   21.2 กระทำการในทางที่จะหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือไอเอมอลล์ หรือสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท

   21.3 กระทำการที่จะหรืออาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิความเป็นส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ ของลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือไอเอมอลล์

   21.4 เข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสร้างข้อมูลเท็จ

   21.5 ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งหรือใส่ไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

   21.6 กระทำการใดๆ ที่จะหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะ หรือกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ

   21.7 กระทำการใดๆ ที่ไอเอมอลล์เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม

ข้อ 22 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   22.1 ลูกค้าต้องไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านการบริการเกินขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงลิขสิทธิ์

   22.2 ไอเอมอลล์จะไม่รับผิดใดๆหากเกิดสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับการละเมิดจากปฏิบัติตามแบบหรือข้อมูลจำเพาะของลูกค้า หรือจากการเพิ่มหรือดัดแปลงสินค้า หรือรวมสิ่งดังกล่าวมานั้นเข้ากับสินค้าโดยหรือตามคำแนะนำของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากไอเอมอลล์ หรือจากการใช้สินค้าในการปฏิบัติกรรมวิธีหรือระบบที่ระบุโดยลูกค้า

   22.3 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันไอเอมอลล์จากการเรียกร้องหรือความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อ 22 นี้

ข้อ 23 ข้อมูลส่วนบุคคล

   23.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าที่เก็บรวบรวมโดยไอเอมอลล์ผ่านการใช้บริการ จะนำมาใช้สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

   23.2 เพื่อให้ข้อมูลองค์กร ข้อมูลและการจัดงานทางธุรกิจ โดยไอเอมอลล์และบริษัทในเครือ

   23.3 เพื่อให้ข้อมูลสินค้า หรือการสำรวจเกี่ยวกับเครื่องจักร ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่หลากหลายของไอเอมอลล์และบริษัทในเครือ

   23.4 ไอเอมอลล์จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าที่ได้รับจากการใช้บริการแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

   23.5 เมื่อเปิดเผยให้บริษัทผู้รับขนส่งหรือผู้ผลิตที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หรือเมื่อจำเป็นโดยประการอื่นเพื่อที่จะให้บริการ

   23.6 เมื่อลูกค้ายินยอมให้ไอเอมอลล์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์

   23.7 เมื่อต้องการเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ

   23.8 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทที่ให้ใว้บนเว็บไซต์

ข้อ 24 จำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ไอเอมอลล์ และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย จะไม่รับผิดใดๆต่อความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าชนิดใดๆ หรือการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร สูญเสียธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับความสามารถหรือไม่สามารถใช้สินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความประมาทของไอเอมอลล์ และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดของไอเอมอลล์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือที่เกิดขึ้นโดยประการอื่นอันเกี่ยวกับการขายสินค้า จะไม่เกินราคาซื้อที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่ไอเอมอลล์เป็นค่าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือตามทฤษฎีหรือมูลคดีใดๆ

ข้อ 25 การติดต่อสื่อสารกับไอเอมอลล์

โปรดสั่งซื้อ แจ้ง และทำการติดต่อสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมไปยังไอเอมอลล์ระหว่างวันและเวลาทำการของไอเอมอลล์ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ โปรดติดต่อไอเอมอลล์เกี่ยวกับปัญหาใดๆ กับสินค้า หรือปรึกษาปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ โปรดดูเว็บไซต์สำหรับรายละเอียดอื่นทั้งหมด

ข้อ 26 วันทำการ

ไอเอมอลล์จะกำหนดวันที่ดำเนินการให้บริการด้วยดุลยพินิจของตน โปรดทราบว่า บริษัทอาจเปลี่ยนวันที่ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 27 การปรึกษาหารือ

เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการปรึกษากันระหว่างไอเอมอลล์และลูกค้า